Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

ms-kate
ms-kate
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
ms-kate
4087 b25b 390
Reposted fromsailormoon sailormoon viaMigotliwa Migotliwa
ms-kate
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"

July 11 2015

ms-kate
I need This. NOW!!!
Reposted fromMysticen Mysticen viathtwins4ever thtwins4ever
ms-kate
1635 110e 390
ms-kate
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viamefir mefir

July 10 2015

ms-kate
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 05 2015

ms-kate
ms-kate

2256 097d2258 a5eb   if I stay

Reposted fromhtheory htheory vialuelovesjacky luelovesjacky
ms-kate
Reposted fromtgs tgs vialuelovesjacky luelovesjacky
ms-kate
Reposted fromirez irez vialuelovesjacky luelovesjacky
ms-kate
ms-kate
0724 ab24 390
Reposted fromzciach zciach vialuelovesjacky luelovesjacky

July 04 2015

ms-kate
2679 b040 390
ms-kate
9530 f60f 390
Reposted fromsaferin saferin viakapitandziwny kapitandziwny

July 03 2015

ms-kate
ms-kate
2729 648f 390
Reposted fromMuppet Muppet viainsidemymind insidemymind
ms-kate

Childhood photos of the Game of Thrones' cast

July 02 2015

ms-kate
4675 7796 390
Reposted fromnazarena nazarena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl